NPSEO
AKTUALNOŚCI
Szkolenia pilotażowe

W maju i czerwcu na terenie kilku województw odbywają się pilotażowe szkolenia rad pedagogicznych dotyczące ewaluacji wewnętrznej " Od badania do działania, czyli 3P - prosta, praktyczna i potrzebna ewaluacja w szkole".Szkolenia są organizowane w ramach projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Erę Ewaluacji – partnera Ośrodka Rozwoju Edukacji i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich tematyka odpowiada treściom rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym i jest spójna z treściami szkoleń dla wizytatorów ds. ewaluacji.

Cele programu:

·         Zaplanowanie ewaluacji wewnętrznej i wsparcie jej realizacji na trzech poziomach: pracy całej szkoły/ placówki, zespołów nauczycielskich, poszczególnych nauczycieli,

·         Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej pod opieką trenera-eksperta,

·         Zaangażowanie jak największej grupy nauczycieli w proces realizacji ewaluacji i wykorzystania jej wyników (co jest zgodne z treścią wymagań państwa wobec szkół i placówek),

·         Zbudowanie pozytywnej postawy wobec ewaluacji wewnętrznej jako użytecznego narzędzia w pracy każdego nauczyciela.

Szkoła uczestnicząca w programie:

·         Otrzyma opiekę eksperta, pełniącego rolę trenera i moderatora,

·         Przeprowadzi ewaluację wewnętrzną: zaprojektuje, zbierze dane, wypracuje wnioski i rekomendacje,

·         Weźmie udział w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów i trenerki,

·         Otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe w formie tekstowej i filmowej,

·         Otrzyma poczęstunek dla nauczycieli uczestniczących w 5-godzinnym szkoleniu,

·         Otrzyma certyfikat i dyplomy dla nauczycieli.

 

Program będzie składać się z czterech etapów:

ETAP 1: Rada pedagogiczna prowadzona przez dyrektora szkoły

Etap 2 - Szkolenie dla nauczycieli  prowadzących ewaluacje w ustalonych przez radę pedagogiczną oddziałach klasowych

Etap 3 - Realizacja badania i konsultacje z moderatorem

Etap 4 - Prezentacja wyników i rekomendacji z przeprowadzonych badań na spotkaniu rady pedagogicznej oraz wypracowanie wyników i rekomendacji na poziomie całej szkoły. Dokonanie refleksji nad wartością zrealizowanej ewaluacji wewnętrznej w szkole.

Zapisy na szkolenia w nowym roku szkolnym prowadzi Era Ewaluacji.

Kontakt:

Karolina Sobczyk

Koordynatorka szkoleń
tel. 785-788-384
npseo@eraewaluacji.pl

Szczegóły na stronie: http://eraewaluacji.pl/szkolenia-seo/dla-rad-pedagogicznych/


MATERIAŁY DO POBRANIA
DO POCZYTANIA
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Procesy edukacyjne są realizowane w szkole lub placówce z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są planowane. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. W szkole lub placówce monitoruje się osiągnięcia uczniów.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się. W szkole lub placówce analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.
Uzasadnienie istoty wymagania
Dla powodzenia procesów edukacyjnych w szkole (placówce) znaczenie ma nie tylko ich treść, ale również sposób, w jaki są one realizowane. Wskazówką są tu zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, których monitorowanie i doskonalenie wpływa na podnoszenie na wyższy poziom toczące się w szkole procesy. Praktycznie niemożliwe jest prowadzenie procesu edukacyjnego bez aktywności uczących się. Dotyczy to zarówno wykorzystywanych metod dydaktycznych, organizacji zajęć w sposób sprzyjający uczeniu się, jaki włączaniu uczniów do pracy (refleksji) na ddoskonaleniem przebiegu różnego rodzaju zajęć odbywających się w szkole (placówce). Duży wpływ na zaangażowanie uczniów w proces edukacji ma dostarczanie im informacji o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Spełnia to ważną rolę motywującą do nauki i pomaga w planowaniu dalszego własnego rozwoju. Wymaganie to podkreśla znaczenie nauki dladoskonalenia procesów edukacyjnych. Zachęca do odnoszenia się do najnowszych wniosków z badań (na przykład nad tym, jak ludzie się uczą, jak funkcjonuje mózg), doplanowania i organizowania procesów edukacyjnych.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”
Analiza wyników ewaluacji wymagania
strona główna | powrót
OGŁOSZENIA

Rekrutacja na szkolenie "Nauczyciel badacz"

Rejestracja nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniu "Nauczyciel badacz".

więcej tutaj

NEWSLETTER

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
KALENDARZ WYDARZEŃ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1